Algemene voorwaarden Lidmaatschap GIDSnetwerk Foundation

GIDSnetwerk Foundation biedt relaties en het bedrijfsleven de mogelijkheid om zich te verbinden met GIDSnetwerk Foundation in de vorm van een lidmaatschap.

Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van GIDSnetwerk Foundation.

Procedure tot verkrijging van lidmaatschap

De aanmelding geschiedt bij voorkeur via de website, Per e-mail of post bij GIDSnetwerk Foundation. Mocht GIDSnetwerk Foundation besluiten tot afwijzing van een lidmaatschapsaanvraag, dan wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed aan de aanvrager meegedeeld.

Ingangsdatum en duur lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een jaar met automatische verlenging van telkens een jaar. De het lidmaatschapsgeld wordt niet terugbetaald indien het lidmaatschap voor het einde van het seizoen wordt beëindigd. Als het lidmaatschap gedurende het jaar wordt afgesloten, betaalt het lid een evenredig deel van het lidmaatschapsgeld.

Inning lidmaatschapsgeld

Het lidmaatschapsgeld bedraagt het gekozen bedrag per jaar. De lidmaatschapsinkomsten worden besteed aan het realiseren van projecten en het organiseren van (netwerk)bijeenkomsten*. Bij moment van aanmelding wordt de datum van het jaarlijks innen van het lidmaatschapsgeld. Doormiddel van automatische incasso wordt door GIDSnetwerk Foundation het lidmaatschapsgeld geïnd.

* Hierbij wordt rekening gehouden met de coronaregels die op dat moment gelden

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per jaar, zowel door het lid als door GIDSnetwerk Foundation. De opzegging dient uiterlijk op 4 weken van enig jaar schriftelijk door de GIDSnetwerk Foundation ontvangen te zijn, via info@gidsnetwerk.nl, zodat deze het jaar erna per aanmeld datum wordt beëindigd.